Personuppgifter

HobbyShopen behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive EU:s dataskyddsförordning.

Personuppgiftsansvarig

HobbyShopen Gävle EF, org.nr 670523-7623, med adress Norra Rådmansgatan 2, 803 11  Gävle, Sverige ("HobbyShopen") är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när du registrerar användarkonto och/eller genomför köp i HobbyShopens webbutik.

HobbyShopen har utsett Stig Rudeholm till dataskyddsombud. Dataskyddsombudet har bl.a. till uppgift att övervaka att HobbyShopens behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter är dpo@hobbyshopen.com

Personuppgifter som kommer att behandlas

De personuppgifter som behandlas är personuppgifter som du lämnar till oss och/eller som vi samlat in från dig.

Personuppgifter som du lämnat till oss

När du genomför ett köp hos HobbyShopen kommer du att lämna personuppgifter till oss. Detsamma gäller när du registrerar dig för ett användarkonto eller nyhetsbrev, eller när du använder dig av din eventuella garanti, ångerrätt eller reklamation. Personuppgifter som du lämnar till oss och som vi behandlar kan t.ex. vara ditt namn, personnummer, organisationsnummer, adress, telefonnummer samt e-postadress.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig

När du genomför ett köp hos HobbyShopen och när du använder vår sajt kommer vi att behandla personuppgifter om dig. Sådan information är t.ex. ditt namn, födelsedatum, kontaktuppgifter, kunduppgifter, IP-adress, operativsystem, information om din webbläsare, uppgifter relaterade till dina kontakter med oss, sök- och köphistorik, vilka varor du besökt eller lagt i vår varukorg, betalsätt och fraktsätt.

Ändamål med behandlingen och rättslig grund

Vårt avtal och administration av ditt köp

HobbyShopen kommer att behandla ditt namn, adress, telefonnummer och din e-postadress, uppgifter om dina köp i syfte att kunna administrera vårt kundförhållande med dig inklusive dina inköp och ditt användarkonto. I enstaka särskilda fall behöver vi även behandla personnummer och/eller organisationsnummer. Den rättsliga grunden för HobbyShopens behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. HobbyShopen kommer även att behandla ovan personuppgifter i syfte att kunna sköta din eventuella begäran om användning av ångerrätt, garanti eller reklamation. Den rättsliga grunden för HobbyShopens behandling i denna del är att den är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig. Personuppgiftsbehandling i förhållande till ångerrätt och reklamation sker även mot bakgrund av den rättsliga grunden att den är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar HobbyShopen.

Om du inte lämnar dina ovan nämnda personuppgifter har HobbyShopen inte möjlighet att leverera varor eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Marknadsföring av våra varor

Om du har samtyckt till att få marknadsföring, såsom t.ex. nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden om våra produkter via e-post, sms eller post kommer HobbyShopen även behandla ditt namn, telefonnummer, e-postadress och din köphistorik för marknadsföringsändamål. Den rättsliga grunden för HobbyShopens behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke som vi antingen inhämtar i samband med att du registrerar dig som användare hos HobbyShopen eller i samband med ditt köp av produkt(er) ur vårt sortiment. Du ger ditt samtycke genom att du aktivt kryssar i en eller flera ikryssningsrutor på vår sajt. Du kan, på samma sätt som när du ger ditt samtycke, återkalla ditt lämnade samtycke genom att du, på vår sajt, kryssar ur ovan nämnda ikryssningsrutor.

Statistik

HobbyShopen kommer att behandla ditt kundnummer och andra referensnummer i syfte att kunna göra statistiska sammanställningar och för att visa dig anpassat innehåll på vår sajt som passar dig och din kundgrupp. Den rättsliga grunden för HobbyShopens behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för ändamål som rör HobbyShopens berättigade intresse. Behandlingen baserar sig på en intresseavvägning och innebär, på samma sätt som ovan, situationer där HobbyShopen vill, eller behöver, göra något som i huvudsak är till vår egen fördel, förutsatt att detta inte skadar dina egna intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

Bokföring

HobbyShopen kommer att behandla uppgifter om den transaktion som skett mellan dig och HobbyShopen för bokföringsändamål. HobbyShopen kommer av den orsaken att behandla uppgifter om köpet, ditt namn, adress, telefonnummer och din e-postadress. I enstaka särskilda fall behöver vi även behandla personnummer och/eller organisationsnummer. Den rättsliga grunden för HobbyShopens behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar HobbyShopen.

Tidsperiod för behandling och lagring

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades, eller samlades in för. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta kan innebära att en uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre är nödvändig för det ändamålet, kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke, eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Personuppgifter som HobbyShopen behandlar i syfte att administrera kundförhållande, inklusive dina inköp och användarkonto, eller för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser eller avtal, t.ex. uppfylla garanti-, reklamations- eller ångerrättsåtaganden, med dig behandlas under den tid det är nödvändigt för att HobbyShopen ska kunna administrera kundförhållandet och fullgöra vårt avtal eller rättsliga förpliktelser gentemot dig.

Om du har lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring och nyhetsbrev från HobbyShopen kommer vi att bevara ditt namn, telefonnummer, din e-postadress och din köphistorik till dess att du avregistrerar dig, återkallar ditt lämnade samtycke, eller annars ber oss sluta kontakta dig. I anslutning till detta kommer HobbyShopen, i den utsträckning HobbyShopen behandlar personuppgifter relaterade till profilering, att radera de personuppgifter som har ett samband med direktmarknadsföringen.

Personuppgifter som HobbyShopen behandlar för bokföringsändamål bevaras i ett antal år i enlighet med gällande bokföringslagstiftning.

Dina personuppgifter kan komma att sparas längre än vad som meddelats ovan om det behövs för att följa lagkrav, förordning eller myndighetsbeslut.

Behandling av tredje part och överföring av personuppgifter

HobbyShopen kan komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter som kräver att HobbyShopen lämnar ut sådana personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. Du kan även när som helst begära rättelser av felaktiga uppgifter. Du kan också ha rätt att be oss radera eller begränsa de personuppgifter vi har om dig och att vi ger dig en kopia av dessa personuppgifter (s.k. dataportabilitet).

Om du inte har grund för din begäran eller din begäran är orimlig, t.ex. om du begär utdrag eller radering ofta och med korta intervaller, får vi antingen vägra att gå din begäran tillmötes, eller ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnader din begäran medför. Din begäran skickar du till oss via e-post: dpo@hobbyshopen.com

Rätt att göra invändningar

Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål ber vi dig att antingen ringa oss på telefonnummer 026-186299, mejla till oss på info@hobbyshopen.com eller skriva till HobbyShopen, Norra Rådmansgatan 2, 803 11 Gävle, och meddela oss detta. Vi kommer då att upphöra med behandling av dina personuppgifter för detta ändamål samt ta bort uppgifterna förutsatt att vi inte behöver fortsätta behandla dem för något annat ändamål i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Rätt att återkalla ditt samtycke

Du kan när som helst, helt eller delvis, återkalla ditt samtycke om behandling av personuppgifter, genom att, på vår sajt, kryssa ur relevanta ikryssningsrutor eller kontakta oss på våra kontaktuppgifter ovan. Om du återkallar ditt samtycke, ber vi dig notera att detta inte påverkar lagligheten av den behandling som tidigare skett på grund av samtycket innan detta återkallades. HobbyShopen kan även under vissa omständigheter ha en annan rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter, varför vi kan ha en rätt att fortsätta behandlingen.

Rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter kan du också kontakta oss på våra kontaktuppgifter ovan. Du har även rätt att ge in ett klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling till Datainspektionen.